លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep
លក់ ដីទ្បូ Kep

លក់ ដីទ្បូ
Kep Kep

លេខកូដយោង 1801341

10000 m²

$ 80,000

លក់ ដីទ្បូ Kep Kep

សង្ខេប

  • លេខយោង 1801341
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 10000 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី