លក់ អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
7 Makara Ou Ruessei 1

លេខកូដយោង 1710310

1 បន្ទប់គេង

75 m²

$ 52,000

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម 7 Makara Ou Ruessei 1

សង្ខេប

  • លេខយោង 1710310
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 75 m²

ទីតាំង

  • 1 បន្ទប់គេង
  • 1 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី75 m²