លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Toul Kork Phsar Daeum Kor

លេខកូដយោង 1707242

3 បន្ទប់គេង

$ 200,000

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Toul Kork Phsar Daeum Kor

សង្ខេប

  • លេខយោង 1707242

ទីតាំង

  • 3 បន្ទប់គេង
  • 2 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី