ជួល វីឡា
ជួល វីឡា
ជួល វីឡា
ជួល វីឡា
ជួល វីឡា
ជួល វីឡា
ជួល វីឡា
ជួល វីឡា
ជួល វីឡា
ជួល វីឡា
ជួល វីឡា
ជួល វីឡា
ជួល វីឡា
ជួល វីឡា

ជួល វីឡា

លេខកូដយោង 1707223

4 បន្ទប់គេង

214.49 m²

$ 3,500

ជួល វីឡា

សង្ខេប

  • លេខយោង 1707223
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 214.49 m²

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី214 m²