លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh
លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ
Daun Penh Phsar Thmei I

លេខកូដយោង 1612177

48 m²

$ 75,000

លក់ ផ្ទះលក់ទំនិញ Daun Penh Phsar Thmei I

សង្ខេប

  • លេខយោង 1612177
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 48 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី48 m²