លក់ 67 Por Sen Chey
លក់ 67 Por Sen Chey
លក់ 67 Por Sen Chey
លក់ 67 Por Sen Chey
លក់ 67 Por Sen Chey
លក់ 67 Por Sen Chey
លក់ 67 Por Sen Chey
លក់ 67 Por Sen Chey
លក់ 67 Por Sen Chey
លក់ 67 Por Sen Chey
លក់ 67 Por Sen Chey
លក់ 67 Por Sen Chey
លក់ 67 Por Sen Chey
លក់ 67 Por Sen Chey

លក់
Por Sen Chey Chaom Chau

លេខកូដយោង 1612178

900 m²

$ 248,000

លក់ Por Sen Chey Chaom Chau

សង្ខេប

  • លេខយោង 1612178
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 900 m²

ទីតាំង

  • 1 ដី900 m²