លក់ ដីទ្បូ Sen Sok

លក់ ដីទ្បូ
Sen Sok Tuek Thla

លេខកូដយោង 104

$ 80 / m²

SEN SOK #104

សង្ខេប

  • លេខយោង 104

ទីតាំង

  • 1 ដី