លក់ 79 Samraong Tong
លក់ 79 Samraong Tong
លក់ 79 Samraong Tong
លក់ 79 Samraong Tong
លក់ 79 Samraong Tong
លក់ 79 Samraong Tong
លក់ 79 Samraong Tong
លក់ 79 Samraong Tong
លក់ 79 Samraong Tong
លក់ 79 Samraong Tong
លក់ 79 Samraong Tong
លក់ 79 Samraong Tong

លក់
Samraong Tong

លេខកូដយោង 1901739

400000 m²

$ 3,400,000

លក់ Samraong Tong

សង្ខេប

  • លេខយោង 1901739
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 400000 m²