លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch

លក់ ដីទ្បូ
Phnum Sruoch

លេខកូដយោង 1901723

3300000 m²

$ 1,914,000

លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch

សង្ខេប

  • លេខយោង 1901723
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 3300000 m²