លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch
លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch

លក់ ដីទ្បូ
Phnum Sruoch

លេខកូដយោង 1901713

519647 m²

$ 2 / m²

លក់ ដីទ្បូ Phnum Sruoch

សង្ខេប

  • លេខយោង 1901713
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 519647 m²