លក់ ដីទ្បូ Samraong Tong
លក់ ដីទ្បូ Samraong Tong
លក់ ដីទ្បូ Samraong Tong
លក់ ដីទ្បូ Samraong Tong

លក់ ដីទ្បូ
Samraong Tong

លេខកូដយោង 1901716

204501 m²

$ 7 / m²

លក់ ដីទ្បូ Samraong Tong

សង្ខេប

  • លេខយោង 1901716
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 204501 m²