លក់ 79 Tram Kak
លក់ 79 Tram Kak

លក់
Tram Kak Tram Kak

លេខកូដយោង 1812694

260000 m²

$ 10 / m²

លក់ Tram Kak Tram Kak

សង្ខេប

  • លេខយោង 1812694
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 260000 m²