លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok
លក់ ផ្ទះ Sen Sok

លក់ ផ្ទះ
Sen Sok Khmuonh

លេខកូដយោង 1901711

7 បន្ទប់

7 បន្ទប់គេង

$ 450,000

លក់ ផ្ទះ Sen Sok Khmuonh

សង្ខេប

  • លេខយោង 1901711
  • បន្ទប់ 7 បន្ទប់
  • ផ្ទៃដី​សរុប 820 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

ទីតាំង

  • 7 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី420 m²