លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok
លក់ វីឡា Sen Sok

លក់ វីឡា
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង 1812696

6 បន្ទប់

6 បន្ទប់គេង

450 m²

$ 580,000

លក់ វីឡា Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 1812696
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 450 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 690 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

សេវាកម្ម

ទីតាំង

  • 6 បន្ទប់គេង
  • 3 បន្ទប់ទឹក
  • 2 ផ្ទះបាយ
  • 1 ដី450 m²