ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh
ជួល អគារ Daun Penh

ជួល អគារ
Daun Penh Phsar Thmei III

លេខកូដយោង 1812652

35 បន្ទប់

33 បន្ទប់គេង

216 m²

$ 19,500

ជួល អគារ Daun Penh Phsar Thmei III

សង្ខេប

  • លេខយោង 1812652
  • បន្ទប់ 35 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 216 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 2184 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ

សេវាកម្ម

  • គ្រឿងសង្ហារឹម
  • ជណ្តើរយោង

ទីតាំង

  • 33 បន្ទប់គេង
  • 35 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី240 m²