លក់ 78 Sihanoukville
លក់ 78 Sihanoukville
លក់ 78 Sihanoukville

លក់
Sihanoukville Sangkat Pir

លេខកូដយោង 1811636

22684 m²

$ 300

លក់ Sihanoukville Sangkat Pir

សង្ខេប

  • លេខយោង 1811636
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 22684 m²