លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon
លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon

លក់ សណ្ឋាគារ
Chamkarmon Tonle Bassac

លេខកូដយោង 1808542

49.28 m²

$ 166,887

លក់ សណ្ឋាគារ Chamkarmon Tonle Bassac

សង្ខេប

  • លេខយោង 1808542
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 49.28 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 61.81 m²
  • ជាន់ ទី២៨