លក់ ដីទ្បូ Stueng Hav
លក់ ដីទ្បូ Stueng Hav
លក់ ដីទ្បូ Stueng Hav
លក់ ដីទ្បូ Stueng Hav

លក់ ដីទ្បូ
Stueng Hav Ou Treh

លេខកូដយោង 1807533

680059 m²

$ 50 / m²

លក់ ដីទ្បូ Stueng Hav Ou Treh

សង្ខេប

  • លេខយោង 1807533
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 680059 m²