លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok
លក់ ដីទ្បូ Sen Sok

លក់ ដីទ្បូ
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង 1808550-551

1933 m²

$ 1,250 / m²

លក់ ដីទ្បូ Sen Sok Phnom Penh Thmey

សង្ខេប

  • លេខយោង 1808550-551
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1933 m²