លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម
លក់ ពាណិជ្ជកម្ម

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម

លេខកូដយោង 1806520

142.4 m²

$ 12,000

លក់ ពាណិជ្ជកម្ម

សង្ខេប

  • លេខយោង 1806520
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 142.4 m²