លក់ វីឡា
លក់ វីឡា
លក់ វីឡា
លក់ វីឡា
លក់ វីឡា
លក់ វីឡា
លក់ វីឡា
លក់ វីឡា
លក់ វីឡា
លក់ វីឡា
លក់ វីឡា
លក់ វីឡា

លក់ វីឡា

លេខកូដយោង 1806501

4 បន្ទប់គេង

60 m²

$ 170,000

លក់ វីឡា

សង្ខេប

  • លេខយោង 1806501
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 60 m²

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី60 m²