លក់ វីឡា

លេខកូដយោង 1806523

4 បន្ទប់គេង

$ 340,000

លក់ វីឡា

សង្ខេប

  • លេខយោង 1806523

ទីតាំង

  • 4 បន្ទប់គេង
  • 5 បន្ទប់ទឹក
  • 1 ដី