ជួល សណ្ឋាគារ Daun Penh
ជួល សណ្ឋាគារ Daun Penh
ជួល សណ្ឋាគារ Daun Penh
ជួល សណ្ឋាគារ Daun Penh
ជួល សណ្ឋាគារ Daun Penh

ជួល សណ្ឋាគារ
Daun Penh Phsar Kandal I

លេខកូដយោង 1806518

172 m²

$ 12,000

ជួល សណ្ឋាគារ Daun Penh Phsar Kandal I

សង្ខេប

  • លេខយោង 1806518
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 172 m²