លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal
លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal

លក់ ដីទ្បូ
Khsach Kandal Preaek Ta kov

លេខកូដយោង 1805437

169 m²

$ 70,000

លក់ ដីទ្បូ Khsach Kandal Preaek Ta kov

សង្ខេប

  • លេខយោង 1805437
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 169 m²