លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville
លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville

លក់ ដីទ្បូ
Sihanoukville Sangkat Buon

លេខកូដយោង 1804414

1740 m²

$ 750,000

លក់ ដីទ្បូ Sihanoukville Sangkat Buon

សង្ខេប

  • លេខយោង 1804414
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1740 m²