លក់ ដីទ្បូ Daun Penh
លក់ ដីទ្បូ Daun Penh
លក់ ដីទ្បូ Daun Penh
លក់ ដីទ្បូ Daun Penh

លក់ ដីទ្បូ
Daun Penh Wat Phnom

លេខកូដយោង 1803379

40 m²

$ 80,000

លក់ ដីទ្បូ Daun Penh Wat Phnom

សង្ខេប

  • លេខយោង 1803379
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 40 m²